تو مثل کوه بن بستی دل من/ تهیدستی تهیدستی دل من/ اگر یک ذره بو می بردی از عشق / به دنیا دل نمی بستی دل من / "علیرضا قزوه
   احسان   

امام علی (ع) می فرمایند:

هرگاه دست احسانی بسوی تو دراز شد.

آن را با احسانی افزونتر پاداش ده.

لینک