عدالت در تبعيض

بنیان فعلی جامعه ما بر تبعیض و دورویی و برتری ظالمانه برخی افراد بنا شده است.

حال این تبیعض می تواند در هر جایی از این جامعه به نحوی پدیدار گردد.

یکی از بارزترین آنها برتری بی دلیل یا عدم شایسته سالاری در بین کارکنان یک اداره  یاسازمان می باشد که هر چه دامنه ان گسترش یابد ان جامعه با سرعت بیشتری رو به زوال و نابودی پیش می رود.چون در این حالت استعدادها در نطفه خفه و به مرحله شکوفایی نمی رسند.و روابط بر ضوابط حاکم می شود هرچند این ضوابط مبتنی بر شایسته سالاری محض تبین و تدوین شده باشند. و نتیجه ان برتری شخصیت حقوقی افراد بر هویت حقیقیشان می باشد که همان زیر پا نهادن کرامت انسانی است.

یکی از بارزترین مشخصه های جوامع در حال توسعه و کشور های جهان سوم تبعیض می باشد. که به شکلهای گوناگونی بروز می کند.

حال سئوال اینجا است که راه حل این معضل جدی که در جامعه ما به اشکال مختلف آن وجود دارد و غرق در تبعیض شده است چیست؟

/ 0 نظر / 7 بازدید