رئيس جمهور مردمي

مدینه فاضله فیلسوفان وقتی است که حکومت در دست یک فیلسوف باشد تا با اقدامات آرمانی خود به مطلوب که همان سعادت ابنای بشر است برسند. اما بدترین حالت ان است که کسی بر روی کار آید که ایده های مردمی داشته باشد. البته اشتباه نکنید نه اینکه مردمی نباشد بلکه آن هم نیز باید باشد تا درد مردم و مشکلات آنها را بفهمد و غیر از فهمیدن با پوست و گوششتش هم لمس کرده باشد تا بتواند بهترین خدمت را به همین مردم بکند. اما نیاید ایده هایی در سطح عموم داشته باشد. بلکه باید غیر از پیش پای خود آینده را هم ببیند.آیا نظر شما چیزی جز این است؟

/ 0 نظر / 6 بازدید