شایستگی

حضرت امام حسین (ع) می فرمایند:

هیچ امری را نپذیر

مگر آن که خودت را

شایسته

آن بدانی.

/ 1 نظر / 4 بازدید
رضا

حدیث بسیار زیبایی است ،امیدوارم همه موفق به آن شویم.