گرانی

يکسره ميريم سر اصل مطلب

جناب آقای دانش جعفری وزير محترم اقتصاد ودارايی فرموده اند که فقط يکی دو قلم از کالاها گران شده است .يا فقط چند کالا قيمتش گران شده است .يا گران شدن چند کالا اينهمه سر و صدا ندارد؟؟؟(همه نقل به مضمون از جرايد)

به نظر می آيد يا خريد خانه را عيال مربوطه انجام می دهد؟

يا اينكه برايشان خريد می شود!!

يا ايشان صورت مسئله را برای حل كردن آن پاك می كنند.

حال پيدا كنيد آيا واقعا و حقا و حقيقتا گرانی وجود دارديا نه ومسببی دارد يا نه

ومسبب آن كيست

وآيا ميتوان نام مسبب آن را پيدا كرد يا نه؟

وآيا می توان  نام آن را گفت يا نه

و در آخر بعد از همه اين امور     هيچ؟؟؟!!!

راهكارها:

۱ـايجاد كميته حقيقت ياب

۲ـايجاد كميته تحقيق و تفحص در مجلس

۳ـايجاد كميته پيگيری رؤسای سه قوه

۴ـايجاد دبيرخانه حل و فصل در مجمع تشخيص

۵ـنشست تمام مسولين از ابتدا تا كنون

۶ـايجاد مسئله مهمتر در كشور و پرداختن به آن

۷ـبه وادی فراموش سپردن مسئله

۸ـ      هيچ؟؟؟!!!

 

 

با تشكر

رضا

/ 0 نظر / 7 بازدید