انتخابات و جايگزينی

معمولا ترم اول دانشجویی برای دانشجویان جدید الورد بجای انتخاب واحد جایگزینی واحد داریم

البته به دلایلی از جمله :وجود دروس پیش نیاز-عدم آشنایی دانشجویان به سیستم و...

حال حکایت انتخابات ما هم مانند آنها شده است بخصوص در بعضی انتخاباتها

البته آنهم به دلایلی

که می توانید آنها را شما بشمارید

یک:...

/ 0 نظر / 7 بازدید