گناه خود و گناه دیگران

مولی متقیان حضرت امام علی (ع) می فرمایند:

همانند کسی مباش که گناه دیگران را بزرگ می شمارد و

بزرگتر از گناهان آنان را

اگر خود مرتکب شود

خرد می انگارد.

/ 0 نظر / 16 بازدید